Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Tulos+Kateraportti 2

raporttikaava toiminimi-yrityksille

Procountor-järjestelmässä on vakiona monipuoliset raportit. Niiden lisäksi Procountorin kirjanpitoraporttien valikkoon on mahdollista lisätä omia raporttikaavoja.

Raporttikaava ”Tulos+Kateraportti 2” on Tilitoimisto Relipen tarjoama raporttikaava Procountoria käyttäville toiminimi-yrityksille.

Tulos+Kateraportti 2 on tyypiltään tuloslaskelma. Se on rakennettu normaalin tuloslaskelman pohjalta, siten että sinne on lisätty erilaisia välituloksia ja niille laskettuja tuottoprosentteja.

Alla on selitykset raportin tulkitsemiseen. 

Kate 1 = Bruttotulos

 • Kate 1 saadaan laskelmalla yhteen tämän rivin yläpuolella olevien tuloslaskelman rivien rahasummat.
 • Kate 1 on kirjanpitotileillä 3000–4999 olevien tulojen ja menojen yhteenlaskettu saldo.
 • Kate 1 on sama kuin BRUTTOTULOS.
 • Kate 1 voi jossain määrin vastata myyntikatetta.

Bruttotulos virallisessa tilinpäätöksessä

Mikroyrityksille on sallitua, että virallinen tilinpäätös voidaan laatia lyhennettynä siten, että liikevaihtoa ei näytetä. Tällöin tulolaskelman ensimmäisenä rivinä ei ole liikevaihto vaan bruttotulos. Lyhentämismahdollisuutta kannattaa hyödyntää, jos ulkopuoliset tahot voisivat liikevaihdon ja muiden julkisten tietojen avulla saada selville yrityksen liikesalaisuuteen kuuluvia seikkoja.

Toiminimi-yrityksen ei (yleensä) tarvitse julkistaa tilinpäätöstään ulkopuolisille, joten virallisen tilinpäätöksen lyhentämismahdollisuus ei yleensä ole oleellinen kysymys toiminimi-yrittäjälle.

Tässä raporttikaavassa oleva Kate 1 lasketaan samalla tavalla kuin pien- ja mikroyritysten tilinpäätöstä koskevassa asetuksessa määrätään bruttotuloksen laskemisesta.

Kate 1 ja myyntikate

Myyntikatetta voidaan käyttää yrityksen sisäisessä laskennassa sen seuraamiseen, miten kannattavaa erilaisten tuotteiden myynti on. Myyntikatteen laskennassa lasketaan kunkin tuotteen tai tuoteryhmän myynnistä tulevat myyntitulot ja niistä vähennetään kyseisten tuotteiden hankintaan, valmistukseen ja myyntiin liittyvät muuttuvat menot. Näin saadaan laskettua myyntikate ja myyntikateprosentti.

Tässä raporttikaavassa oleva Kate 1 ei täysin vastaa myyntikatetta, sillä käytössä olevassa tuloslaskelmassa ei seurata erikseen muuttuvia ja kiinteitä kuluja. Mikäli kuitenkin oletetaan, että kaikki oleelliset myyntikatteeseen tarvittavat muuttuvat kulut on kirjattu kirjanpidon ryhmään ”Materiaalit ja palvelut” (kirjanpitotilit 4000–4999), niin siinä tapauksessa Kate 1 on ehkä jonkinlainen yleistasoinen myyntikate.

Varaston muutokset

Mikäli yrityksellä on merkittävässä määrin vaihto-omaisuutta ja vaihto-omaisuuden määrä vaihtelee, niin silloin on muistettava, että täsmälliset kateprosentit ja tulostiedot saadaan vasta sen jälkeen, kun varaston inventaari on tehty ja varaston arvon muutos on kirjattu kirjanpitoon.

Usein inventaari tehdään vain tilinpäätöstä varten, joten täsmällinen tulostieto saadaan vasta sen jälkeen, kun tilinpäätöskirjaukset on tehty.

Mikäli yrityksellä on paljon vaihto-omaisuutta ja yrityksen tulosta haluataan seurata tarkasti jo tilikauden aikana, niin inventaari voidaan tehdä esim. neljännesvuosittain tai kuukausittain tai varaston arvoa voidaan seurata muulla tavalla, niin että varaston arvon muutokset saadaan kirjattua kirjanpitoon useammin kuin kerran vuodessa.

Lisätietoa ja ohjeita inventaarista löytyy Tilitoimiston blogista:
Vaihto-omaisuuden inventaariossa lasketaan varaston arvo

Kate 2

 • Kate 2 saadaan laskelmalla yhteen tämän rivin yläpuolella olevien tuloslaskelman rivien rahasummat.
 • Kate 2 on kirjanpitotileillä 3000–6799 olevien tulojen ja menojen yhteenlaskettu saldo.
 • Kate 2 on sama kuin Kate 1, johon laskettu mukaan myös henkilöstökulut.

Kate 2 ja myyntikate

Myyntikatetta voidaan käyttää yrityksen sisäisessä laskennassa sen seuraamiseen, miten kannattavaa erilaisten tuotteiden myynti on. Myyntikatteen laskennassa lasketaan kunkin tuotteen tai tuoteryhmän myynnistä tulevat myyntitulot ja niistä vähennetään kyseisten tuotteiden hankintaan, valmistukseen ja myyntiin liittyvät muuttuvat menot. Näin saadaan laskettua myyntikate ja myyntikateprosentti.

Tässä raporttikaavassa olevat Kate 1 tai Kate 2 eivät vastaa myyntikatetta, sillä käytössä olevassa tuloslaskelmassa ei seurata erikseen muuttuvia ja kiinteitä kuluja.

Mikäli oletetaan, että myyntikatteeseen tarvittavat muuttuvat materiaalikulut ja alihankintakulut on kirjattu kirjanpidon ryhmään ”Materiaalit ja palvelut” (kirjanpitotilit 4000–4999) ja ryhmässä ”Henkilöstökulut” (kirjanpitotilit 5000–6799) on vain muuttuvia henkilöstökuluja, niin siinä tapauksessa Kate 2 lienee jonkinlainen yleistasoinen myyntikate.

Liiketulos = Liikevoitto (-tappio)

 • Liiketulos saadaan laskelmalla yhteen tämän rivin yläpuolella olevien tuloslaskelman rivien rahasummat.
 • Liiketulos on kirjanpitotileillä 3000–8999 olevien tulojen ja menojen yhteenlaskettu saldo.
 • Liiketulos on sama kuin virallisella tuloslaskelmalla esiintyvä LIIKEVOITTO (-TAPPIO).

Mitä liiketulos kertoo?

Liiketulos on tuloslaskelman välitulos, joka kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuloksellisuudesta. Liiketuloksessa ei ole mukana rahoitustoiminnan tuottoja ja kuluja eikä yhtiön maksettavaksi tulevia veroja.

Mikäli yrityksen taseessa on koneita, kalustoa tai muuta omaisuutta, joista tehdään poistoja ja/tai arvonalentumiskirjauksia, niin on muistettava, että poistokirjaukset vaikuttavat liiketulosta pienentävästi. Niinpä liiketulos voi näyttää erilaiselta sen mukaan, onko poistokirjaukset (ja mahdolliset arvonalentumiskirjaukset) tehty kirjanpitoon. Poistokirjaukset tehdään yleensä vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Kun liiketulos on postiivinen, niin kyseessä on liikevoitto. Jos liiketulos on negatiivinen, niin kyseessä on liiketappio.

Liikevoitto ja liikevoitto-% ovat yleensä melko hyviä yrityksen kannattavuudesta kertovia tunnuslukuja.

Palkkaa vai työtuloa?

 • Toiminimi-yritys on juridisesti katsottuna sama kuin yrittäjä itse. Itselleen ei voi maksaa palkkaa, joten toiminimi-yritys ei voi maksaa palkkaa yrittäjälle eikä hänen puolisolleen.
 • Mikäli yrityksessäsi on ulkopuolisia työntekijöitä, niin näille maksetut palkat näkyvät kuluna kirjanpidossa. Ja nämä palkat myös pienentävät yrityksen liiketulosta.

Toiminimi-yrittäjän työtulo

Kun tutkit yrityksesi tuloslaskelmaa, niin ota huomioon, että sinun oma ”palkkasi” ei ole tuloslaskelmalla mukana, koska virallisesti ottaen toiminimi-yrittäjä ei voi nostaa palkkaa yrityksestään.

Jos vertaat oman toiminimi-yrityksesi liiketulosta tai voittoa esim. osakeyhtiöön tai muuhun sellaiseen yritykseen, jossa maksetaan palkkaa tehdystä työstä, niin ota huomioon tämä oleellinen asia.  Toiminimi-yrittäjän oma työpanos ei näy palkkakuluina tuloslaskelmassa. Niinpä yrityksesi liiketuloksen ja voiton tulee olla sen verran iso, että se on sinulle riittävän suuruinen palkkio tekemästäsi työstä.

Toiminimi-yrittäjän työtuloa on se liiketoiminnan voitto, jonka yritys tuottaa.

Käyttökate

 • Käyttökate on muuten sama kuin liiketulos, mutta käyttökatteeseen ei lasketa mukaan poistoja eikä arvonalentumisia.
 • Käyttökate lasketaan kuten liiketulos, mutta kirjanpitotilien 6800–6999 saldoja ei lasketa mukaan.

Mitä käyttökate kertoo?

Käyttökate kertoo yrityksen tuloksen ennen poistoja ja arvonalentumiskirjauksia ja ennen rahoituseriä ja veroja.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

 • Tämä on viralliselle tuloslaskelmalle kuuluva välitulos, joka saadaan laskemalla yhteen tämän rivin yläpuolella olevat tulot ja menot.
 • Tämä tulos saadaan laskemalla yhteen saldot kirjapitotileiltä 3000–9799.

Melkein sama kuin verotettava tulos?

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja voi joskus olla sama tai melko lähelle sama kuin tuloverotuksessa verotettava tulos. Mutta usein verotettava tulos poikkeaa siitä, mikä on kirjanpidon mukainen tulos.

Verotettavaa tulosta laskettaessa täytyy ottaa huomioon, onko tuloslaskelmassa mukana verovapaita tuloja tai verotuksessa vähennyskelvottomia menoja.

Verotettavaan tulokseen voivat vaikuttaa myös verotuksessa myönnettävät lisävähennykset. Toiminimi-yrittäjä ei voi saada verovapaita päivärahoja eikä verovapaita km-korvauksia, koska niitä voi maksaa vain palkatulle työntekijälle. Niiden sijasta toiminimi-yrittäjä voi saada tuloverotuksessa lisävähennyksiä, jotka vastaavat suuruudeltaan päivärahoja ja km-korvauksia.

Välituloksesta ”Tulos ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja” saadaan laskettua verotettava tulos tekemällä seuraavat korjaukset tulokseen:

 • Verovapaat tulot vähennetään tuloksesta.
 • Edustuskuluista puolet lisätään tulokseen. (Edustuskulut ovat verotuksessa vain puoleksi vähennyskelpoisia.)
 • Verotuksessa vähennyskelvottomat menot lisätään tulokseen.
 • Verotuksessa myönnettävät lisävähennykset vähennetään tuloksesta. Näitä lisävähennyksiä voivat olla mm. työhuonevähennys, päivärahoja vastaavat lisävähennykset ja km-korvauksia vastaavat lisävähennykset.

Verotettavan tuloksen laskemista varten Tilitoimisto Relipe on tehnyt toiminimi-yrityksille tarkoitetun raporttikaavan ”TULOSLASKELMA ja VEROTULOSLASKELMA”. Siinä raportissa on yläosassa normaali kirjanpidon mukainen tuloslaskelma ja raportin alaosassa on laskelma, joka oikaisee tulosta siten, että saadaan selville verotettava tulos.

Tilikauden voitto (tappio)

 • Tämä on virallisen tuloslaskelman vimeinen rivi.
 • Tähän on laskettu mukaan kaikki tuloslaskelmalle kirjattavat erät veroja myöten.
 • Tästä käytetään myös nimitystä kokonaistulos.

Kokonaistulos selvillä vasta kun kaikki laskettu

Kokonaistulokseen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka paljon tuloveroa tulee maksettavaksi. Toiminimi-yrittäjän tuloverotus voi toteutua osittain ansiotuloverotuksena ja osittain pääomatuloverotuksena.

Pienillä toiminimi-yrityksillä tuloverotus on usein ainoastaan ansiotuloverotusta. Ja ansiotulojen verotus on progressiivista: mitä isommat tulot, sitä isompi on veroprosentti. Yrittäjän on mahdotonta tietää tarkasti etukäteen, kuinka paljon koko vuoden tulot ja menot ja lisävähennykset ovat yhteensä. Niinpä tuloveron lopullista määrää on mahdoton laskea tarkasti etukäteen.

Ennakkoverojen maksamisen takia kannattaa kuitenkin pyrkiä arvioimaan verotettavaa tulosta jo etukäteen. Ja tarvittaessa kannattaa hakea muutosta ennakkoveroihin. Lisäksi kannattaa aina varautua siihen, että lopullinen tuloveron määrä voi olla ihan muuta, kuin etukäteen on arvioitu. Ansiotuloverojen progression takia veroprosentti voi muuttua yllättävänkin paljon.

Tuloverotuksen hankaluuden takia joissain toiminimi-yrityksissä tuloveroa ei lainkaan kirjata kirjanpitoon. Silloin tuloslaskelman viimeinen rivi eli kokonaistulos ei näytä kirjanpidollisesti oikeaa tietoa.

Nettotulos

 • Nettotulos on muuten sama kuin Tilikauden voitto/tappio (kokonaistulos), mutta nettotulokseen ei lasketa mukaan tilinpäätössiirtoja.
 • Pienissä yrityksissä on harvoin tarvetta tehdä tilinpäätössiirtoja, joten käytännössä nettotulos on silloin sama kuin kokonaistulos.

Nettotulos on ikäänkuin saamasi nettopalkka

Mikäli toiminimi-yrityksen kirjanpitoon on kirjattu myös tuloverot ja niiden määrä on laskettu ja kirjattu oikein, niin siinä tapauksessa nettotulos kertoo sen, kuinka paljon toiminimi-yrittäjä on ansainnut nettona.

Mikäli yritykseen on ostettu arvokasta kalustoa tai muuta sellaista omaisuutta, joka on aktivoitu taseeseen, niin näitä ei voi kirjata heti kokonaan kuluksi. Nämä hankinnat vähennetään yrityksen tuloksesta vuotuisina poistoina. Tällaisten hankintojen takia nettotulos ei ole ihan sama kuin puhtaana käteen rahana. Tässä tapauksessa osa tuosta nettotuloksesta on sitä, että yrityksesi on ikäänkuin arvokkaampi, koska yrityksessäsi on kalustoa tai muuta omaisuutta.

Prosenttivertailut

 • Raportin välitulosten alla olevilla riveillä esiintyy %-tunnuslukuja kuten Kate-%, Nettotulos-% jne.
 • Nämä prosenttiluvut on laskettu siten, että yläpuolella olevan rivin summa on jaettu liikevaihdolla.
 • Prosenttiluvut ovat tunnuslukuja, jotka kertovat kyseisen (väli)tuloksen suhteellisen suuruuden suhteessa liikevaihtoon.

Liikevaihto ja tunnusluvut

Liikevaihto on virallisen tuloslaskelman ensimmäinen rivi – paitsi silloin jos käytetään mikroyrityksen lyhennettyä tuloslaskelmaa, jonka ensimmäinen rivi on bruttotulos. Liikevaihtoon lasketaan yrityksen varsinaisen liiketoiminnan myyntituotot. Procountorin tilikartassa kirjanpitotilit 3000–3599 lasketaan liikevaihtoon.

Vertailun tekeminen suhteessa liikevaihtoon on hyvin yleinen tapa laskea kannattavuutta mittaavia tunnuslukuja. Eri toimialoilla toimivien tai erilaisella liikeidealla toimivien yritysten tunnusluvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, vaikka tunnusluvut olisi muodollisesti laskettu samalla tavalla. Tämä johtuu siitä, että eri toimialoilla liikevaihdon suhde liiketulokseen on hyvin erilainen.

Millaista tulosta tai millaisia tunnuslukuja voi pitää hyvänä tai tyydyttävänä? Se riippuu toimialasta, yrityksen kehitysvaiheesta, liiketoimintaympäristön haasteista, yritysmuodosta ja yritykselle asetetuista tavoitteista.

Miten käytän raporttia?

 • Raportti löytyy yrityksesi Procountorista kohdasta: Raportointi / Kirjanpitoraportit.
 • Kun olet Procountorissa näkymällä ”Kirjanpitoraportit”, niin valitse hakuehdoissa olevasta ponnahdusvalikosta ”Kirjanpitoraportin tyyppi” raportiksi Tulos+Kateraportti 2.
 • Mikäli raporttia ei ole valintalistalla, niin ota yhteyttä Tilitoimisto Relipeen.
 • Raportti ”Tulos+Kateraportti 2” toimii Procountorissa samalla tavalla kuin normaali Tuloslaskelma. Voit säätää päivämääräväliä, raportin pituutta, esitystapaa ja muita hakuehtoja sen mukaan, millaisia tietoja haluat nähdä.