Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot 2020-2023

Vuoden 2019 lopulla Eduskunta hyväksyi lain irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista. Tasavallan presidentti vahvisti lain 31.12.2019. Laki tuli voimaan 1.1.2020. Lakia sovelletaan elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotuksessa verovuosina 2020–2023. Laki koskee kalenterivuosina 2020–2023 elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa käyttöön otettuja uusia koneita ja kalustoa.

Lakiteksti löytyy Finlex.fi-palvelusta: Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023

Mistä on kyse?

Kun on kyse sellaisesta hankinnasta (esim. kone), joka on yrityksen tuottavassa käytössä useiden vuosien ajan, niin pääsäännön mukaan tällaisen hankinnan menot jaetaan vähennettäväksi useamman vuoden ajalle. Hankitun koneen ostohintaa ei kirjata heti kokonaan kuluksi, vaan se kirjataan yrityksen taseeseen koneiden ja kaluston arvon lisäykseksi. Tilinpäätöksen yhteydessä koneiden ja kaluston menojäännöksestä tehdään poistokirjaus. Vuosittain tehtävien poistojen avulla saadaan vähitellen vähennettyä hankinnoista aiheutuneet menot.

Elinkeinoverolain 30 §:n mukaan koneiden ja kaluston menojäännöksestä saa kunakin verovuonna tehdä enintään 25 %:n suuruisen poiston.

1.1.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain perusteella saadaan verovuosina 2020–2023 tietyissä tapauksissa tehdä 50 %:n suuruinen poisto. Tämä korotettu poisto tarkoittaa käytännössä sitä, että hankinnasta aiheutuneita menoja saadaan vähennettyä verotuksessa nopeammassa tahdissa kuin normaalisti.

Ketkä hyötyvät?

Mahdollisuus korotettuihin poistoihin koskee:

 • elinkeinotoiminnan harjoittajia, joiden toimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan
 • maatalouden harjoittajia, joiden toimintaa verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Oikeus korotettuihin poistoihin ei riipu käytettävästä yritysmuodosta.

Mistä voi tehdä korotetun poiston?

Korotettujen poistojen kohde on rajattu seuraavasti:

 • Käyttötarkoitus:
  Kone tai laite on hankittu elinkeinotoiminnan tai maatalouden käyttöön.
 • Käyttöomaisuuden laatu:
  Kyseessä pitää olla uusi kone tai laite tai muu irtaimeksi käyttöomaisuudeksi katsottava uusi kalusto. Korotettuja poistoja ei voi soveltaa käytettynä ostettuun eikä kiinteäksi omaisuudeksi luokiteltavaan omaisuuteen.
 • Käyttöönoton ajankohta:
  Korotetut poistot voi saada kalenterivuosien 2020–2023 aikana käyttöön otetuista uusista koneista tai laitteista. Lain 3 §:ssä säädetään: ”Verotuksen toimittamista varten verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys omaisuuden käyttöön ottamisen ajankohdasta.”

Koska ja miten voi vähentää?

Korotettuja 50 %:n poistoja voidaan tehdä verovuosina 2020–2023. On tärkeää huomata, että lakitekstissä käytetään sanoja kalenterivuosi ja verovuosi ja näillä sanoilla on eri merkitys. Erityisen oleellista on huomata kalenterivuoden ja verovuoden ero, kun kyseessä on yritys, jolla on murrettu tilikausi.

Otetaan esimerkiksi yritys, jonka tilikausi on 1.4.–31.3.

 • Tilikausi 1.4.2019 – 31.3.2020 kuuluu verotuksessa verovuoteen 2020, joten tämän tilikauden verotuksessa voidaan käyttää 50 %:n korotettuja poistoja.
 • Korotetut poistot koskevat kuitenkin vain kalenterivuosina 2020–2023 käyttöön otettuja uusia koneita ja laitteita. Tilikauden 1.4.2019 – 31.3.2020 verotuksessa korotettuja poistoja voidaan käyttää vain niihin uusiin hankintoihin, jotka on tehty 1.1.2020 alkaen.

Jotta korotettuja poistoja voisi hyödyntää, on tärkeää dokumentoida tehdyt hankinnat ja niiden käyttöönotto huolellisesti. Normaalistikin kirjanpitoon tietysti laitetaan hankintoja koskevat ostolaskut. Lisäksi kirjanpitoon kannattaa liittää myös mahdolliset kauppasopimukset, tilausvahvistukset, lähetyslistat ja muut sellaiset asiakirjat, joiden avulla voidaan todistaa kyseisen koneen tai laitteen käyttöön ottamisen ajankohta.

Korotettuihin poistoihin oikeutetut hankinnat täytyy pitää kirjanpidossa erillään muista hankinnoista, niin että korotetut poistokirjaukset saadaan kohdistettua oikein.

Missä tapauksissa on tai ei ole hyötyä?

Enintään 850 euron arvoiset pienhankinnat saadaan vähentää kuluna heti kokonaan, edellyttäen että näitä pienhankintoja on enintään 2500 euron verran vuodessa. Kun hankinnan menot saadaan vähentää heti kokonaan, niin jäljellä ei ole menojäännöstä, josta voisi tehdä mitään poistoja.

Koneet ja kalusto, joiden taloudellinen käyttöikä on enintään kolme vuotta, saadaan vähentää heti kokoaan. Näidenkään kohdalla ei siis tarvita poistoja eikä korotettuja poistoja.

Jos yrityksen tulos on tappiollinen tai nolla, vaikka ei edes käytettäisi korotettuja poistoja, niin korotetuista poistoista ei saada verohyötyä heti kyseisenä verovuonna. Korotettuja poistoja kannattaa kuitenkin tehdä, sillä verotuksessa vahvistettava tappio pienentää tulevien voitollisten vuosien verotusta.

Korotetuista poistoista hyötyvät erityisesti sellaiset yritykset, jotka tekevät paljon kalliita investointeja uusiin koneisiin tai laitteisiin. Mahdollisuus korotettuihin poistoihin helpottaa kassatilannetta, koska yritykselle aiheutuneista menoista saadaan verovähennystä hieman nopeammassa tahdissa kuin elinkeinoverolain pääsäännön mukaan olisi mahdollista.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories