Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Firma, yritys ja yhtiö eivät ole synonyymejä

Erilaisia yritystoimintaan liittyviä sanoja käyteään usein melko holtittomasti, ikään kuin ne olisivat synonyymejä. Esimerkiksi sanat firma, yritys ja yhtiö tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Ja eri asioihin liittyy erilaisia sääntöjä. Yritystoimintaan liittyviä sääntöjä on helpompi ymmärtää, kun tietää, mitä eri käsitteet tarkoittavat.

Yritys on elinkeinonharjoittaja

Yritys on yleiskäsite, joka tarkoittaa elinkeinotoimintaa harjoittavaa tahoa. Lakiteksteissä käsitteet yritys ja elinkeinonharjoittaja ovat hyvin lähellä toisiaan. Ne tarkoittavat samaa tai lähes samaa. Otetaan muutama esimerkki:

  • Yritys- ja yhteisötietolaki 2 §: ”Tässä laissa tarkoitetaan … yrityksellä elinkeinotoimintaa harjoittavaa yhteisöä ja luonnollisen henkilön elinkeinoa sekä muita 3 §:n 1 momentissa mainittuja rekisteröitäviä yksiköitä…”
  • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 3 §: ”Tässä laissa tarkoitetaan yrityksellä yhteisöä, säätiötä ja luonnollista henkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa riippumatta siitä, onko toiminta tarkoitettu voittoa tuottavaksi vai eikö ole.”
  • Kuluttajansuojalaki 1 luku 5 §: ”Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.”

Yritykset eli elinkeinonharjoittajat ovat oikeudelliselta muodoltaan erilaisia:

  • Yritys voi olla ihminen (luonnollinen henkilö), joka harjoittaa itsenäistä ammattitoimintaa tai liiketoimintaa. Tästä yritysmuodosta käytetään nimitystä yksityinen elinkeinonharjoittaja. Verohallinnossa käytetään nimitystä liikkeen- tai ammatinharjoittaja.
  • Yritys voi olla yhtiömuotoinen oikeushenkilö. Yhtiöitä ovat osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.
  • Elinkeinonharjoittajana eli yrityksenä voi toimia myös jokin muu oikeushenkilö. Esim. yhdistys, säätiö tai julkinen liikelaitos voivat harjoittaa yritystoimintaa.

Yhtiö on laissa määritelty oikeushenkilö

Ihmiset eli luonnolliset henkilöt voivat toimia elinkeinonharjoittajina eli yrityksinä. Luonnollisten henkilöiden lisäksi lainsäädännössä tunnustetaan myös muunlaisia toimijoita. Niistä käytetään nimitystä oikeushenkilö tai juridinen henkilö.

Yhtiö on laissa määritelty oikeushenkilö, joka on tarkoitettu jonkinlaista taloudellista toimintaa varten. Suomen laissa on säädökset neljästä eri yhtiömuodosta, jotka on tarkoitettu nimenomaan elinkeinotoimintaan eli yritystoimintaan:

Muissa maissa esiintyy yhtiömuotoja, joita ei tunneta Suomen laissa. Esimerkiksi Saksassa yleinen yhtiömuoto on rajavastuuyhtiö, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmgH).

Suomessa hyvin yleinen yhtiömuoto on asunto-osakeyhtiö. Siitä on omat säädökset asunto-osakeyhtiölaissa. Asunto-osakeyhtiöt harjoittavat taloudellista toimintaa, mutta hyvin harvoin niillä on elinkeinotoimintaa, joten niitä ei yleensä pidetä yrityksinä. Myös edellä mainittuja elinkeinotoimintaan tarkoitettuja yhtiöitä voidaan käyttää sellaiseen taloudelliseen toimintaan, joka ei ole varsinaista elinkeinotoimintaa.

Firma on suomeksi toiminimi

Sekä suomen- että ruotsinkielessä sanaa firma käytetään hyvin yleisesti tarkoittamaan samaa kuin yritys. Tällainen firman yleiskäyttö on kuitenkin harhaanjohtavaa, sillä virallisesti sana firma tarkoittaa paljon rajatumpaa asiaa. Suomeksi firma on toiminimi eli yrityksen nimi.

Firma eli toiminimi määritellään Ruotsin ja Suomen laeissa näin:

Kaikilla yrityksillä on toiminimi. Jos yritys on merkitty kaupparekisteriin, niin yrityksen virallinen toiminimi on se nimi, jolla yritys on rekisteröity. Mikäli yksityinen elinkeinonharjoittaja (ammatinharjoittaja) ei ole kaupparekisterissä, niin hänen toiminimensä on hänen oma nimensä (etunimi ja sukunimi)

Puhekielessä sanoja toiminimi ja firma käytetään usein tarkoittamaan sitä yritysmuotoa, jonka virallinen nimitys on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat olla ammatinharjoittajia tai liikkeenharjoittajia, joten verohallinnon ohjeissa tästä yritysmuodosta käytetään nimitystä ”liikkeen- tai ammatinharjoittaja”.

Yhden yritysmuodon (yksityinen elinkeinonharjoittaja) kutsuminen ”toiminimeksi” on hankalaa, koska oikeasti kaikilla yrityksillä on nimi eli toiminimi. Ongelman voisi ratkaista siten, että käytettäisiin ilmauksia ”toiminimi-yritys” tai ”tmi-yritys” silloin kun tarkoitetaan tiettyä yritysmuotoa eli yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Yritys, yhtiö ja toiminimi: yhteenvetoa

  • Monet yritykset ovat yhtiöitä, mutta kaikki yritykset eivät ole yhtiöitä.
  • Monet yhtiöt ovat yrityksiä, mutta kaikki yhtiöt eivät ole yrityksiä.
  • Kaikilla yrityksillä ja kaikilla yhtiöillä on nimi eli toiminimi.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories