Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Mitä tarkoittaa palkkalaskelmalla oleva päivärahamaksu (info-tieto)?

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma, josta näkyy eritellyt tiedot palkasta, toimitetusta ennakonpidätyksestä sekä palkasta vähennetyistä vakuutusmaksuista. Palkkalaskelmalla on myös kumulatiiviset tiedot laskettuna vuoden alusta alkaen.

Joitakin on ihmetyttänyt, mitä tarkoittaa palkkalaskelmalla oleva tieto ”päivärahamaksun osuus ennakonpidätyksestä”?  Joillakin palkkalaskelmilla vastaava rivi on muodossa ”sv-päivärahamaksu (infotieto)”.

Palkanmaksun yhteydessä työnantajalla on velvollisuus toimittaa ennakonpidätys työntekijän verokortin tietojen mukaisesti. Työnantaja tilittää palkoista otetut ennakonpidätykset verohallinnolle (yleensä) kuukausitain. Tammikuussa työnantaja tekee verohallinnolle edellisen kalenterivuoden palkanmaksuista vuosi-ilmoituksen, jossa annetaan tarkat tiedot työntekijöittäin: kuinka paljon kullekin työntekijälle on vuoden aikana maksettu palkkoja ja kuinka paljon kultakin on peritty ennakonpidätystä. Verohallinto tulostaa vuosi-ilmoituksien kautta saamansa tiedot kunkin henkilön omalle esitäytetylle veroilmoitukselle.

Ennakonpidätys on etukäteen kerättävä könttämaksu, jonka tarkoituksena on kattaa kyseisen verovuoden aikana verovelvollisen maksettavaksi tulevat erilaiset tuloverot, joita ovat valtion tulovero, kunnallisvero, yle-vero ja kirkollisvero. Lisäksi ennakonpidätykseen sisältyy sairausvakuutusmaksu, jota maksetaan Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusjärjestelmän rahoittamiseksi.

Lopulliseen verojen määrään vaikuttavat monet seikat, joten ennakonpidätyksenä kerätty rahamäärä on harvoin täsmälleen oikein. Mikäli vuoden aikana maksetut ennakonpidätykset olivat yläkanttiin, niin silloin verovelvolliselle tulee veronpalautusta. Mikäli ennakonpidätykset olivat liian pienet, tulee maksettavaksi jäännösveroa. Tarkat tiedot lopullisista verojen määristä saadaan tietää verotuspäätöksellä, jonka verohallinto tekee verovuotta seuraavan vuoden aikana.

Omalta verotuspäätökseltäsi näet tarkan erittelyn, kuinka paljon sinulle tuli maksettavaksi eri verolajeja. Verotuspäätöksessä on myös eritelty verotuksessa saadut vähennykset. Kun tutkit verotuspäätöstäsi tarkemmin, voit huomata, että sairausvakuutusmaksu koostuu kahdesta osasta: sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta.

Sairaanhoitomaksulla katetaan Kansaneläkelaitoksen (eli Kelan) maksamia lääkekorvauksia ja lääkärinpalkkioita. Näiden Kela-korvauksien saaminen ei ole sidoksissa siihen, oletko saanut palkkaa, josta olisi otettu sairaanhoitomaksua. Sairaanhoitomaksulla kustannettavien etuuksien piiriin kuuluvat kaikki Kela-kortin haltijat. Niinpä sairaanhoitomaksu on veronluotoinen maksu. Se käyttäytyy samaan tapaan kuin esimerkiksi kunnallisvero. Niinpä sairaanhoitomaksua ei voi vähentää muista veroista.

Sairausvakuutusmaksun toinen osa eli päivärahamaksu käyttäytyy eri tavalla. Päivärahamaksulla kustannetaan Kelan maksamia sairauspäivärahoja, kuntoutusrahoja ja vanhempain päivärahoja. Kun saat palkkaa, sinun on maksettava päivärahamaksua. Jos sairastut, niin ansionmenetystä korvataan Kelan maksamalla sairauspäivärahalla. Työtulot myös vaikuttavat siihen, kuinka suurta päivärahaa voit saada. Tässä on siis kyse työtulovakuutuksesta eikä verosta. Niinpä päivärahamaksu käyttäytyy samaan tapaan kuin eläkevakuutusmaksu tai työttömyysvakuutusmaksu. Nämä ovat ansiotuloihin liittyviä pakollisia vakuutusmaksuja, joten ne ovat vähennyskelpoisia lopullisessa verotuksessa.

Palkkalaskemallasi näkyvä infotieto päivärahamaksun määrästä on siis erittelytieto siitä, kuinka suuri osa ennakonpidätyksestä kohdistuu tähän vakuutusluonteiseen päivärahamaksuun. Loput ennakonpidätyksestä kattaa erilaisia tuloveroja ja veroluonteista sairaanhoitomaksua. Koska ennakonpidätys on vain arviomääräinen könttäsumma, niin ei ole mielekästä eritellä jo etukäteen palkkalaskelmalla, miten ennakonpidätys kohdistuu eri verolajeihin. Tällainen tarkempi erittely saadaan vasta jälkikäteen verotuspäätöksellä. Sen sijaan päivärahamaksu on eri juttu, koska se on vähennyskelpoinen vakuutusmaksu. Jos haluat itse tarkistaa verojesi määrää, niin laskelmissa pitää ottaa huomioon, että päivärahamaksun osuus ei ole varsinaista veroa vaan verovähennyskelpoista vakuutusmaksua.

Tämän kirjoituksen linkkejä on päivitetty 3.10.2020.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories