Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Asiakastiedotteen postituslistan tietosuojaseloste

Tilitoimisto Relipe Oy:n asiakastiedotteen postituslistalla on tietoja tilitoimiston asiakkaiden yhteyshenkilöistä sekä asiakastiedotteen tilanneista henkilöistä. Postituslista sisältää henkilötietoja, joten se on henkilörekisteri. Lain mukaan rekisteröidyille henkilöille on annettava tietyt perustiedot henkilörekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

Postituslistaa koskevat henkilörekisterin tiedot löytyvät alla olevasta tietosuojaselosteesta. Tilitoimiston asiakasrekisteristä on erillinen seloste.

Relipe Oy

Tilitoimisto Relipen asiakastiedotteen postituslistan
tietosuojaseloste

Tässä selosteessa on kerrottu tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistasta, joka on tilitoimiston asiakasrekisterin alarekisteri.

Tilitoimiston asiakasrekisteristä on erillinen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Relipe Oy, Y-tunnus 1919594-4
Metsolantie 7 A 20, 01450 VANTAA
tilitoimisto@relipe.fi
Puh. 040 510 2114
Relipe Oy toimii tilitoimistona.

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Johanna Sirkiä, puh. 040 510 2114, johanna@relipe.com

Rekisterin nimi

Tilitoimisto Relipen asiakastiedotteen postituslista

Rekisteröidyt

Henkilön tiedot voivat olla postituslistalla seuraavissa tilanteissa:

 • Henkilö itse tilannut tilitoimiston asiakastiedotteen.
 • Henkilö on tilitoimiston asiakas.
 • Henkilö on tilitoimiston asiakkaana olevan yrityksen tai muun yhteisön yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Postituslistan tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tilitoimiston asiakasviestintä ja asiakassuhteiden hoitaminen
 • Tilitoimiston asiakkaiden neuvonta ja informointi
 • Tilitoimiston ja sen yhteistyökumppanien palveluiden markkinointi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet ovat seuraavat.

 • Henkilön antama suostumus:
  Suostumuksesta on kyse silloin, kun henkilö itse on tilannut tilitoimiston asiakastiedotteen.
 • Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimussuhde:
  Tilitoimiston palvelun toimeenpanon kannalta on tärkeää, että tilitoimisto tiedottaa asiakkaitaan palveluun liittyvistä asioista ja että asiakas ottaa huomioon tilitoimiston antamat ohjeet. Kun tilitoimiston palveluista on tehty toimeksiantosopimus, niin sopimuksen toimeenpanon kannalta on oleellista, että asiakas tai asiakkaan edustaja vastaanottaa ja lukee tilitoimiston lähettämät viestit.
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu:
  Kun tilitoimiston ja asiakkaan kesken on tehty toimeksiantosopimus, niin tilitoimistolla on sopimukseen perustuva oikeutettu etu saada tiedottaa palveluistaan asiakkailleen ja näiden yhteyshenkilöille.
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen:
  Tilitoimistolla on joissain tilanteissa jopa lakisääteinen velvollisuus muistuttaa ja neuvoa asiakkaitaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Postituslistaa varten tarvittavat tiedot saadaan seuraavista läheteistä:

 • Rekisteröidyltä henkilöltä itseltään
 • Asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön edustajalta

Käsiteltävät henkilötiedot

Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja, kun henkilö lisätään postituslistalle.

 • Sähköpostiosoite, johon asiakastiedote lähetetään. (Tämä on ainoa pakollinen tieto, jotta asiakastiedotteen saa tilattua.)
 • Etunimi ja sukunimi
 • Yritys tai organisaatio, jota henkilö edustaa.
 • Yritysmuodot, joihin liittyvää tietoa henkilölle lähetetään.
 • Tieto asiakkuudesta tilitoimisto Relipe Oy:ssä
 • Tilitoimiston asiakkaan käytössä olevat taloushallintopalvelun tyypit.
 • Taloushallinnon aihealueet (erityiskysymykset), joita koskevia tietoja henkilölle lähetetään.

Yllä olevassa listassa mainitut asiat ovat niitä tietoja, joita postituslistalla oleva henkilö voi itse tarkistaa ja päivittää postituslistan sähköisen liittymän kautta. Linkki tietojen päivittämiseen on jokaisen tiedoteviestin alaosassa.

Postituslistan rekisteriin kertyy lisäksi tietoja postituslistalla olevien henkilöiden toiminnan perusteella. Tällaisia tietoja ovat:

 • Henkilölle lähetetyt asiakastiedotteet
 • Henkilön reagointi lähetettyihin tiedotteisiin: viestien avaaminen ja viestissä olevien linkkien klikkaaminen.
 • Henkilöltä tullut ilmoitus postituslistalta poistumiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen

Postituslistan henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Postituslistan tietoja käsitellään tilitoimiston käyttämässä pilvipalveluna toimivassa uutiskirjeiden postitusjärjestelmässä. Palvelun teknisen alustan tarjoava USA:ssa toimiva yritys on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen suojaamista ja huolehtimaan järjestelmän tietoteknisestä suojauksesta.

Tietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla, siten että tietoja pääsevät näkemään ja käsittelemään vain siihen valtuutetut tilitoimiston työntekijät työtehtävien hoitamiseksi. Tilitoimiston työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Postituslistalla olevat henkilöt pääsevät tarkistamaan omat perustietonsa tunnistautumalla omaan sähköpostiinsa järjestelmästä tulleen palauteviestin kautta.

Tietojen säilytysaika

 • Kun henkilön tiedot on tallennettu sopimussuhteen perusteella, niin henkilön tiedot pidetään postituslistalla koko sopimussuhteen ajan tai niin kauan kuin kyseinen henkilö on asiakasyrityksen yhteyshenkilö.
 • Mikäli henkilön tiedot on tallennettu postituslitalle henkilön oman suostumuksen perusteella, niin henkilö voi itse poistaa tietonsa postituslistalta sähköisen palvelun kautta tai lähettää pyynnön rekisterinpitäjälle. Henkilötiedot poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista.

Profilointi

Postituslistalla olevia tietoja voidaan käyttää aihealueiden mukaiseen profilointiin, siten että henkilölle lähetetään vain hänen tai hänen yrityksensä kannalta oleellisia tiedotteita. Varsinaisiin henkilötietoihin kohdistuvaa profilointia ei tehdä. Henkilön oikeuksiin vaikuttavia päätöksiä ei tehdä automatisoidusti.

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavat oikeudet.

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin:
  Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, hänellä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen:
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
 • Oikeus tietojen poistamiseen:
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
  3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:
  Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Vastustamisoikeus:
  Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
  Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumus:
  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:
  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen perustuvia henkilötietoja, joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
  Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.


Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 21.02.2021.