Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Arvonlisäveron pikakurssi

Arvonlisävero eli ALV on kulutusvero, joka kohdistuu palveluiden ja tavaroiden kuluttajaan. Veron lopullinen maksaja on (yleensä) tavallinen ihminen, joka ostaa tavaroita ja palveluita yksityiseen kulutukseen. Mitä enemmän ostat tavaroita ja palveluita, sitä enemmän maksat arvonlisäveroa. Verojen maksaminen tapahtuu yleensä huomaamatta, sillä myyjä on lisännyt veron myyntihintaan.

Veronkantajina toimivat tavaroiden ja palveluiden myyjät.  Kaikki yritykset ja muut elinkeinonharjoittajat, jotka myyvät ALV:n piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita, ovat velvollisia huolehtimaan arvonlisäverotuksesta. Niiden pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, laatia myyntilaskut ja/tai myyntikuitit sekä hoitaa kirjanpitoa ALV-määräysten mukaan ja tilittää myyntiinsä liittyvät arvonlisäverot verohallinnolle.

Yritys, joka on ALV-velvollinen, saa vähentää omiin ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron, mikäli nämä ostot tulevat ALV:n piirissä olevan elinkeinotoiminnan käyttöön. Vähennysoikeuden edellytyksenä on lisäksi se, että ostoista ja ostoihin sisältyvästä ALV:stä on asianmukaiset tositteet (Katso: ostokuitit ja ostolaskut). Yritys joutuu tietenkin maksamaan saamansa laskut kokonaan (veroton hinta + ALV). Yritys saa kuitenkin vähentää ostoihin sisältyneen ALV:n määrän, kun se tilittää verohallinnolle oman myyntinsä arvonlisäveroja.

Arvonlisäveron nimi tuleekin juuri siitä, että ALV-velvollinen maksaa verohallinnolle arvonlisäveroa sen verran, mikä on kyseisen yrityksen tuottama arvonlisäys. Tarkoituksena on, että maksettavan veron määrä ei lisäänny tuotantoketjussa, vaan että verorasitus olisi loppukuluttajan kohdalla juuri ALV-prosentin suuruinen.

ALV:n perusidea on melko yksinkertainen, mutta käytännössä arvonlisäverotukseen liittyy paljon erilaisia, monimutkaisia sääntöjä ja poikkeussääntöjä. Mikäli yrityksellä itsellään ei ole riittävää osaamista ALV-kysymyksissä, kannattaa kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen antaa tilitoimiston tehtäväksi.

Aloittavan yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä tilitoimistoon jo toiminnan alkuvaiheessa. On tärkeää, että kuitit ja laskut laaditaan oikein heti alusta alkaen, jotta yritys saisi hyödynnettyä oikeutensa ALV-vähennyksiin ja pystyisi hoitamaan ALV-velvollisuutensa asianmukaisesti.

Mikäli tilaat yrityksellesi tavaraa tai palveluita ulkomailta, niin on silloin pitää muistaa, että arvonlisäverotus tapahtuu erilailla kuin tavallisten kuluttajien kohdalla ja erilailla kuin ostettaessa kotimaasta. Esimerkiksi verkkokaupassa asioidessa on tärkeää, että annat ostajan tietoina yrityksen virallisen nimen ja yrityksen ALV-tunnisteen.

Myös kotimaan toiminnoissa on erilaisia ALV-sääntöjä. Erilaisille tuotteille on erilaisia arvonlisäverokantoja (eri ALV-prosentteja). Joillakin toimialoilla (esim. rakentamispalvelut) on noudatettava käänteisen arvonlisäveron järjestelmää. Jotkut toiminnot (esim. terveydenhuolto) ovat arvonlisäverotuksen ulkopuolella, jolloin asiakkailta ei laskuteta myynin ALV:tä ja silloin ei myöskään voida vähentää ostojen ALV:tä.

Jos tarkoituksesi on tehdä uudenlaisia liiketoimia, joihin liittyvät ALV-määräykset eivät ole sinulle tuttuja, niin kannattaa neuvotella asiasta ensin oman kirjanpitäjän kanssa. Asiantunteva kirjanpitäjä osaa neuvoa oikeat menettelytavat eri tilanteisiin.

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories