Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Uusi kirjanpitolaki vähentää tilinpäätösvelvollisuuksia 1.1.2016 alkaen

Eduskunnassa joulukuussa 2015 hyväksytyt kirjanpitolain muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Voimaantulosäännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Säännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia voidaan kuitenkin soveltaa jo sellaiseen tilinpäätökseen, joka laaditaan lain voimaantulon jälkeen. Uuden kirjanpitolain tuomia helpotuksia voidaan siis ottaa käyttöön jo nyt tehtävissä tilinpäätöksissä, vaikka tilikausi olisikin päättynyt jo vuoden 2015 puolella.

Tähän asti kirjanpitolaki on vaatinut, että tilinpäätösasiakirjoista tehdään sidottu tasekirja. Tasekirjaan on täytynyt sisällyttää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätöstiedot: tuloslaskelma, tase, liitetiedot, toimintakertomustiedot sekä tilinpäätöksen allekirjoitus. Tasekirja on ollut pakko olla paperisena kirjana, vaikka kirjanpitoaineisto muilta osin on voitu arkistoida sähköisesti.

Uudessa kirjanpitolaissa ei ole mainintaa tasekirjasta. Tilinpäätösasiakirjoja ei enää ole pakko tulostaa paperille ja sitoa kirjaksi. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tiedot voidaan arkistoida kokonaan sähköisesti. Tilinpäätös tulee edelleen allekirjoittaa, mutta allekirjoituksetkin voidaan nykyään hoitaa ja arkistoida sähköisesti.

Pien- ja mikroyrityksille tulee lisäksi muitakin helpotuksia tilinpäätösvaatimuksiin. Eniten helpotuksia tulee mikroyritysten luokkaan kuuluville toiminimi-yrittäjille (eli virallisemmin: liikkeen- ja ammatinharjoittajille). Käytännössä lähes kaikki toiminimi-yritykset ovatkin uuden kirjanpitolain mukaan mikroyrityksiä.

Kirjanpitolain mukaan kyseessä on pienyritys, kun päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta:

  1. taseen loppusumma 6.000.000 euroa
  2. liikevaihto 12.000.000 euroa
  3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Kirjanpitolain mukaan kyseessä on mikroyritys, kun päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta:

  1. taseen loppusumma 350.000 euroa
  2. liikevaihto 700.000 euroa
  3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Mikroyritys-toiminimi

Mikäli liikkeen- ja ammatinharjoittajan (eli toiminimi-yrittäjän) elinkeinotoiminta on kokoluokassa mikroyritys ja mikäli tilikautena on kalenterivuosi, niin kirjanpitolain mukaan tilinpäätöstä ei ole pakko tehdä ollenkaan. Kuitenkin laki edellyttää, että kirjanpidosta on aina voitava selvittää ostovelkojen ja myyntisaamisten määrät ja verotukseen tarvittavat tiedot. Vaikka tilinpäätös ei olisikaan pakollinen, niin kirjanpidon järjestelmällisyydestä ei silti voida lipsua. Kirjanpidon kirjausketjut, tositteet ja kirjanpitokirjat on laadittava ja järjestettävä siten, että tietojen yhteydet voidaa selvittää tositetasolta veroilmoitukselle ja myös toisinpäin veroilmoitukselta yksittäisiin liiketapahtumiin.

Vaikka tilinpäätös ei olisikaan pakollinen, niin käytännössä kirjanpitoon on tehtävä sellaisia kirjauksia, joita yleensä kutsutaan tilinpäätöskirjauksiksi. Näitä ovat mm. poistot, verojaksotukset, varastojen muutokset ja muut tilikauden vaihteeseen liittyvät kirjaukset. Tilinpäätöskirjaukset ja uuden tilikauden avauskirjaukset ovat käytännössä tarpeen, jotta kirjanpito saadaan teknisesti toteutettua oikein, niin että kirjanpidosta saadaan tarvittavat tiedot mm. veroilmoituksia varten.

Se, että tilinpäätös ei ole pakollinen, tarkoittaa käytännössä vain sitä, että ei tarvitse laatia erityisiä tilinpäätösasiakirjoja eikä tilinpäätöksen liitetietoja. Riittää, että kirjanpito on kunnossa siten, että kirjanpidosta saadaan oikeat tiedot liiketoiminnan tapahtumista.

Mikäli toiminimen tilikausi on jokin muu jakso kuin kalenterivuosi tai mikäli elinkeinotoiminnan kokoluokka ylittää mikroyrityksen rajan, niin silloin on laadittava virallinen tilinpäätös. Uuden kirjanpitolain myötä tilinpäätökseen ei kuitenkaan enää tarvita niin paljon liitetietoja kuin aikaisemmin. Eikä tilinpäätöksen asiakirjoja ole enää pakko sitoa tasekirjaksi.

Yhtiömuotoiset mikroyritykset

Osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat kirjanpitovelvollisia aina. Vaikka yhtiöllä ei olisi toimintaa, niin kirjanpito ja tilinpäätös on laadittava. Uusi kirjanpitolaki tuo kuitenkin helpotuksia pienyritysten ja mikroyritysten kokoluokissa oleville yhtiöille, sillä tilinpäätöksen liitetiedoissa ei enää vaadita niin paljon tietoja kuin aikaisemmin. Myöskään paperista sidottua tasekirjaa ei enää tarvitse tehdä. Tilinpäätös on kuitenkin edelleen allekirjoitettava. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on myös toimitettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin julkaistavaksi, niin kuin tähänkin asti on tullut toimia.

Kirjanpitolain helpotukset heti käyttöön

Tilitoimistomme tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden, että uuden kirjanpitolain helpotukset voidaan ottaa heti käyttöön. Tilinpäätökset voidaan tehdä siten, että luovutaan sellaisista tilinpäätöksen liitetiedoista, joita laki ei vaadi ja joille ei ole muutenkaan mitään erityistä tarvetta. Myöskään paperista tasekirjaa ei ole pakko tehdä. Mikäli haluatte edelleen saada paperisen nidotun tilinpäätöksen, niin toki teemme sellaisen edelleenkin. Tasekirjan tai muunlaisen tilinpäätöspaketin tulostaminen ja sitominen vihkoksi onnistuu helposti ja asiakkaamme saavat sen ilman eri maksua.

Paperisia kirjanpidon raportteja ei kuitenkaan ole pakko säilyttää, sillä tilitoimistomme käyttää sähköistä taloushallintoa ja sähköistä arkistointia. Kaikki kirjanpidon tiedot on arkistoitu Procountorin sähköiseen arkistoon, joka vastaa kirjanpitolain vaatimuksia kirjanpidon arkistoinnista.

Tämän kirjoituksen linkkejä on päivitetty 8.10.2017

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories