Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Yritystoiminnan tuloverot

Tuloverotus koskee melkein kaikkea taloudellista toimintaa. Palkansaajat maksavat tuloveroa saamastaan palkasta. Yritykset maksavat tuloveroa elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tuloveroja maksetaan ansiotuloista, pääomatuloista ja myyntivoitoista.

Tuloverojen maksaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa: ennakkoveroina ja jäännösveroina.

q

Ennakkoperintärekisteri

Yritystoiminnan aloittamisvaiheessa yritys kannattaa ilmoittaa verohallinnon ennakoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisterissä oleva yritys huolehtii itse oman toimintansa ennakkoverojen maksamisesta.

Mikäli työsuorituksia myyvä yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä, niin palveluiden ostajina olevat muut yritykset ovat velvollisia huolehtimaan ennankonpidätyksestä. Ostaja vähentää myyjän laskuttamasta palkkiosta ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Yleensä ennakonpidätyksiä tehdään vain palkansaajille maksetuista palkoista. Ennakonpidätyksiä joudutaan tekemään myös yrityksille maksetuista palkkioista, mikäli myyjänä oleva yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä.

q

Ennakkoverot

Ennakkoperintärekisteriin merkityt yritykset saavat verohallinnolta ennakkoveropäätöksen, jonka mukana tulevat maksulomakkeet ennakkoverojen maksamista varten. Ennakkoverot perustuvat yleensä aikaisempien tilikausien tulokseen.

Mikäli verohallinnon määräämät ennakkoverot ovat liian suuret, niihin voi ja kannattaa hakea muutosta. Muutoshakemukseen tarvitaan liitteeksi kirjanpidon raportit.

Kun yrityksen kirjanpito on ajantasalla, pystyy kirjanpitäjä laskemaan ja arvioimaan, ovatko ennakkoverot oikealla tasolla. Tarvittaessa kirjanpitäjä voi tehdä yrityksellesi muutoshakemuksen ennakkoverojen muuttamiseksi.

l

Veroilmoitukset

Yrityksen tuloverot määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon yrityksellä on tilikauden aikana veroalaisia tuloja ja toisaalta verovähennyskelpoisia kuluja ja muita vähennyksiä. Niinpä tuloverojen tarkka määrä pystytyään laskemaan vasta sitten, kun koko tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös on valmis.

Verotusta koskevat säännöt ovat osittain erilaisia kuin kirjanpidon säännöt. Niinpä yrityksen verotettava tulos on usein erilainen kuin kirjanpitolain mukainen tulos. Kirjanpidosta kuitenkin saadaan tiedot yrityksen veroilmoituksille.

Elinkeinotoiminnan tuloverotustiedot ilmoitetaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Mikäli yrityksellä on myös muita tulonlähteitä kuin elinkeinotoiminta, niin voidaan joutua tekemään useampia veroilmoituksia tuloverotusta varten.

Verotuspäätös, jäännösverot ja veronpalautukset

Verohallinto lähettää verotuspäätöksen, kun veroilmoitukset on käsitelty. Verotuspäätöksestä näkyy vahvistettu verotettava tulos. Mikäli ennakkoveroja on maksettu liian vähän, tulee maksettavaksi jäännösveroa. Mikäli ennakkoverot olivat suuremmat kuin lopullinen vero, niin verohallinto maksaa veronpalautusta.

Kun kirjanpito ja veroilmoitukset on tehty huolellisesti, niin verotuspäätös on yleensä sen mukainen kuin kirjanpitäjä on laskenut jos siinä vaiheessa, kun veroilmoitusta laadittiin.

Huomaa: Tässä on kyse tuloverotuksesta. Myös arvonlisäverotukseen liittyy ilmoituksia, päätöksiä, maksuja ja palautuksia, mutta arvonlisäverotus on tuloverotuksesta erillinen systeemi.

Yrityksen ja yrittäjän verot

Yritystoiminnan tuloverotus tapahtuu eri tavalla eri yritysmuodoissa.

Toiminimi-yrittäjän kohdalla elinkeinotoiminnan tulot ovat yrittäjän henkilökohtaista tuloa, joten elinkeinotoiminnan tulos tulee verotettua suoraan yrittäjän omana tulona.

Sen sijaan osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, joka maksaa yhteisöverokannan mukaista tuloveroa. Ja yrittäjä puolestaan maksaa tuloveroa yhtiöstä nostamistaan palkoista ja osingoista.

Kaikissa yritysmuodoissa kannattaa ottaa huomioon, että tuloverotus tapahtuu osittain ansiotuloverotuksen mukaan ja osittain pääomatuloverotuksena. Yrittäjä voi jossain määrin vaikuttaa siihen, millä tavalla yrityksen ja yrittäjän kokonaisvero muodostuu. Jossain tilanteissa on edullisempaa nostaa palkkaa ja joskus on edullisempaa saada osinkoja.

Z

Veroneuvonta ja verotuksen hoitaminen

Verotuksen suunnittelussa ja hoitamisessa kannattaa käyttää tilitoimiston apua. Verosunnittelu lähtee liikkeelle yksinkertaisista kirjanpidon kysymyksistä. Verotaakkaa saadaan kevennettyä, kun kirjanpitoon kirjataan kaikki sellaiset kulut, jotka ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Yhtiömuotoisissa yrityksissä kannattaa myös selvittää sitä, missä määrin nostetaan palkkaa tai osinkoa.

Tilitoimisto Relipe Oy:n tarjoamiin taloushallinnon palvelupaketteihin sisältyy yrityksen verotuksen hoitaminen sekä perustasoinen veroneuvonta yrityksen ja yrittäjän verotuksesta.

Yritysjärjestelyihin tai muihin erityiskysymyksiin liittyvää veroneuvontaa on myös mahdollista saada tilitoimistolta. Jos emme jotain osaa neuvoa, niin ainakin osaamme neuvoa, mistä kannattaisi seuraavaksi kysyä neuvoa.

Älä erehdy verotuksessa. Käytä asiantuntijan apua.