Relipe Oy - Tilitoimisto - Redovisningsbyrå - Accounting Firm

Jäitkö ilman työmatkakorvauksia? Vähennä kulut omalla veroilmoituksellasi!

Haluatko maksaa liikaa veroja vai sen verran kuin kuuluukin? Jotta verottaja voisi laskea verosi oikein, niin verottajan pitää saada oikeat tiedot tuloistasi ja niihin liittyvistä vähennyksistä.

Esitäytetyllä veroilmoituksella – sinun henkilökohtaisella tuloveroilmoituksellasi – ovat valmiina ne tiedot, jotka verottaja on saanut palkanmaksajilta, osingonmaksajilta, pankeilta ja muilta ilmoitusvelvollisilta tahoilta. Niinpä veroilmoituksellasi ovat valmiina mm. tiedot verovuoden aikana saamistasi palkoista ja osingoista sekä niiden ennakonpidätyksistä.

Esitäytetyllä veroilmoituksella on yleensä valmiiksi merkittynä myös joitain verovähennyskelpoisia kuluja mutta ei kuitenkaan kaikkia. On myös sellaisia työhön liittyviä kuluja ja muita verovähennyksiä, jotka sinun täytyy itse lisätä omalle veroilmoituksellesi.

Jäitkö ilman työmatkakorvauksia?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi-yrittäjä) ei voi saada verovapaita matkakorvauksia toimeksiantajiltaan. Sen sijaan hän saa vastaavan verohyödyn elinkeinoveroilmoituksen lisävähennysten avulla. Katso alla oleva kohta: Toiminimi-yrittäjän verovähennykset.

Työnantaja (palkanmaksaja) voi korvata työmatkasta aiheutuneita kuluja omille työntekijöilleen (palkansaajille). Työmatkakorvaukset ovat palkansaajille verovapaita, mikäli ne ovat verohallinnon ohjeiden mukaisia. Verohallinnon ohjeissa on kerrottu enimmäismäärät sille, kuinka paljon työmatkakorvauksia voidaan maksaa, jotta ne olisivat palkansaajille verovapaita.

Palkansaaja ei voi vähentää omalla veroilmoituksellaan sellaisia työmatkakuluja, joista hän on jo saanut täysimääräiset verovapaat työmatkakorvaukset. On kuitenkin mahdollista, että työnantaja ei ole korvannut kaikkia työmatkakuluja tai että korvauksia on maksettu vähemmän kuin olisi ollut mahdollista.

Palkansaaja voi vähentää omalla veroilmoituksellaan sellaiset työmatkoista aiheutuneet kulut, joita työnantaja ei ole korvannut hänelle. Veroilmoituksella tulisi antaa selitykset aiheutuneista kuluista. Veroilmoituksen täyttäminen onnistuu helpommin, kun pidät muistiinpanoja työhön liittyvistä matkoista ja muista työhön liittyvistä kuluista. Työajoista kannattaa pitää ajopäiväkirjaa ja kaikki kulutositteet tulisi laittaa talteen.

Verohallinnon ohjeita palkansaajan matkakulujen vähentämiseen:

Katso myös Tilitoimiston blogin kirjoitus: Työmatkakulut, verovapaat päivärahat, km-korvaukset ja muut matkakulukorvaukset

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen kulut

Kodin ja työpaikan väliset matkat ovat eri asia kuin varsinaiset työmatkat. Asunnon ja työpaikan välisten matkojen kuluja ei (yleensä) voi vähentää täysimääräisesti. Nämä matkakulut lasketaan halvimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan ja näiden kulujen vähentämisessä on omavastuu. Lue tarkemmat ohjeet verohallinnon verkkosivulta: Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Erityisaloilla työskentelevien kohdalla on kuitenkin mahdollista, että asunnon ja työpaikan välisten matkojen kulut voisi vähentää täysimääräisesti todellisten kulujen mukaan. Tämä on mahdollista, mikäli työntekijällä ei ole lainkaan varsinaista työpaikkaa vaan ainoastaan vaihtuvia tilapäisiä työkohteita. Lue lisää verohallinnon sivulta: Erityisalojen matkat.

Liikkuvassa työssä joudutaan vaihtamaan työkohdetta työpäivän aikana. Mikäli liikkuvaa työtä tekevällä on myös jokin varsinainen työpaikka, niin kodin ja varsinaisen työpaikan väliset matkakulut voidaan vähentää normaalin systeemin mukaan eli halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Sen sijaan työkohteesta toiseen siirtymisestä aiheutuvat matkakulut voidaan vähentää todellisten kulujen mukaan. Tietenkään verovähennystä ei voi saada niistä kuluista, jotka työnantaja on korvannut työntekijälle. Lue ohjeet verohallinnon sivulta: Liikkuvaa työtä tekevän matkat.

Yllä olevien linkkien lisäksi tietoja aiheesta löytyy seuraavista verohallinnon ohjeista:

Maksoitko itse omat työvälineesi?

Normaalissa palkkatyössä on yleensä oletuksena, että työnantaja hankkii ja kustantaa kaikki työssä tarvittavat välineet. Mikäli työntekijä kuitenkin joutuu itse kustantamaan työssään tarvitsemiaan välineitä, niin hän voi vaatia niistä vähennystä omalla veroilmoituksellaan.

Kannattaa kuitenkin huomata, että verottaja antaa kaikille palkansaajille automaattisesti tulonhankkimisvähennyksen. Se on kiinteä vähennys, jonka tarkoitus on korvata palkkatyön tekemiseen liittyviä kuluja. Vuodesta 2017 alkaen tulonhankkimisvähennys on 750 euroa, mutta kuitenkin enintään palkkatulon verran.

Verovähennykseen oikeuttavia tulonhankkimismenoja voi aiheutua esimerkiksi työvaatteista, tietokoneesta, kotona olevasta työhuoneesta tai ammattikirjallisuudesta. Mikäli työntekijälle kertyy palkkatyöhön liittyviä menoja enemmän kuin tulonhankkimisvähennyksen verran, niin silloin niistä kannattaa vaatia vähennystä omalla veroilmoituksella.

Tositteet aiheutuneista kuluista täytyy laittaa talteen. Niitä ei liitetä veroilmoitukseen, mutta ne täytyy olla tallessa siltä varalta, että verottaja haluaa niitä nähtäväksi. Usein tarvitaan myös muuta selvitystä siitä, miten kyseiset kulut liittyvät työhön.

Tarkempia tietoja tulonhankkimismenojen verovähennyksistä saat verohallinnon ohjeesta: Tulonhankkimiskulut ansiotuloista.

HUOMAUTUS yrittäjille: Automaattisesti myönnettävä tulonhankkimisvähennys koskee ainoastaan palkansaajan saamia palkkatuloja. Kun on kyse itsenäisestä elinkeinotoiminnasta, niin kaikki siihen liittyvät kulut ja vähennykset täytyy eritellä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Elinkeinonharjoittajana toimiessa on erityisen tärkeää, että kaikki elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvät kulut kirjataan kirjanpitoon ja että kaikista kuluista on tositteet. Vain siten niistä saadaan tehtyvä verovähennykset.

Toiminimi-yrittäjän verovähennykset

Mikäli toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimi-yrittäjänä), niin et voi saada verovapaita matkakorvauksia asiakkailtasi. Et voi laskuttaa asiakkailtasi verovapaasti päivärahoja tai km-korvauksia, sillä asiakkaiden maksamat suoritukset ovat verollista myyntituloa. (Lue lisää Tilitoimiston blogin kirjoituksesta Työmatkakulut, verovapaat päivärahat, km-korvaukset ja muut matkakulukorvaukset kohdasta Yksityisen elinkeinonharjoittajan työmatkat.)

Elinkeinotoiminnan tulot ja menot kirjataan yrityksen kirjanpitoon. Elinkeinotoiminnan työmatkat ja niiden kulut kirjataan tilanteen mukaan joko kirjanpitoon tai erillisiin muistiinpanoihin. Työajoista pidetään ajopäiväkirjaa. Silloin kun on kyse sellaisesta työmatkasta, joka palkansaajan kohdalla oikeuttaisi maksamaan verovapaita päivärahoja, niin näistä voidaan tehdä lisävähennykset elinkeinotoiminnan veroilmoitukselle. Lisävähennysten avulla toiminimi-yrittäjä saa verotuksessa samanlaisen veroedun kuin palkansaaja saa verovapaiden matkakorvausten avulla.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksella ilmoitettuja tietoja ei lisätä esitäytetylle veroilmoitukselle. Toisaalta elinkeinotoiminnan veroilmoituksella ilmoitetaan vain elinkeinotoiminnan tiedot. Niinpä asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluja ei normaalisti vähennetä elinkeinoveroilmoituksella. Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat vähennetään ainoastaan esitäytetyllä veroilmoituksella riippumatta siitä, onko kyseessä oma firma vai ulkopuolinen työnantaja.

Mikäli sinulla on elinkeinotoiminnan lisäksi myös palkkatuloja, niin näiden verovähennykset ilmoitetaan eri veroilmoituksilla. Elinkeinotoiminnan tulot, menot ja lisävähennykset ilmoitetaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Palkkatuloihin liittyvät vähennykset ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella.

Lisää tietoa aiheesta löytyy artikkelista Yritystoiminnan tuloverotus 2: Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi.

Osakeyhtiö-yrittäjän verovähennykset

Mikäli harjoitat yritystoimintaa osakeyhtiössä (tai osuuskunnassa), niin silloin verotus tapahtuu erikseen yhtiölle ja erikseen sinulle. Yhtiö ilmoittaa yhtiön elinkeinotoiminan tulot ja menot elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Ja sinä ilmoitat omat henkilökohtaiset tietosi esitäytetyllä veroilmoituksella.

Mikäli yhtiö maksaa sinulle palkkaa, niin silloin työmatkakulujen korvaukset menevät samalla tavalla kuin muillakin palkansaajilla. Työnantaja (yhtiö) voi maksaa sinulle työmatkakorvauksia. Ne ovat yhtiölle vähennyskelpoista menoa. Ja sinulle ne ovat verovapaita, mikäli verohallinnon ohjeissa kerrotut verovapauden ehdot täyttyvät.

Mikäli yhtiö ei ole maksanut korvauksia työmatkoista tai muista työhösi liittyvistä kuluista, niin voit vähentää tulonhankkimiskuluja omalla esitäytetyllä veroilmoituksellasi vastaavalla tavalla kuin muutkin palkansaajat.

HUOMAA: Verovapaat päivärahat ja km-korvaukset ovat mahdollisia vain palkansaajan ja palkanmaksajan välillä. Yhtiö ei voi laskuttaa eikä saada asiakkailtaan matkakulukorvauksia verovapaasti. Lue lisää Tilitoimiston blogin kirjoituksesta Työmatkakulut, verovapaat päivärahat, km-korvaukset ja muut matkakulukorvaukset kohdasta Matkakulujen läpilaskutus yrityksen asiakkaalta.

MUISTA lisätä omalle esitäytetylle veroilmoituksellesi myös tiedot omistamistasi yhtiön osakkkeista tai osuuksista. Katso: Oman yrityksen osakkeiden ilmoittaminen veroilmoituksella.

Osakeyhtiön ja OY-yrittäjän tuloverotuksesta voit lukea lisää artikkeleista:

Kirjoittaja/Author: Johanna Sirkiä

Johanna on KLT-kirjanpitäjä, yritysneuvoja ja Relipe Oy:n omistaja. Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1998 alkaen. — Johanna is KLT-qualified accountant, business advisor and owner of Relipe Ltd (Finland). She has worked as entrepreneur since 1998.

Blogin kategoriat / Blog Categories